łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

Konferencja pt. „ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA I JEJ WPŁYW NA ZASOBY WODNE”

W dniu 5 października, w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach odbyła się Konferencja pt. ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA I JEJ WPŁYW NA ZASOBY WODNE”  w ramach projektu „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”, projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Na zaproszenie Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego w konferencji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Roman Czepe, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej – dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska,  Zastępca Burmistrza Łap – Krzysztof Dudziński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach – Dariusz Wincenciak, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łapach – Krystyna Grabowska. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także wójtowie i burmistrzowie sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele jednostek gminnych, sołtysi oraz mieszkańcy Łap.

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się :

dr. Inż. Arch. Kamil Rawski z Politechniki Białostockiej – w wystąpieniu pt. „Błękitno-zielona infrastruktura – moda czy realne korzyści?”

Pani Ewa Świerkula z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju – w wystąpieniu pt. „Gospodarowanie wodą zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym”

Pani  Ewa Świerkula – Od 2004 roku związana z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). Jest członkinią zespołu analitycznego InE. Współtworzyła i realizowała liczne projekty edukacyjno-badawcze z obszaru zrównoważonego rozwoju. Brała udział w przygotowaniu m.in. planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin, prognoz oddziaływania na środowisko, miejskich planów adaptacji, Strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy do 2030 roku (projekt ADAPTCITY). Brała udział w międzynarodowym projekcie City Water Circles promującym gospodarowanie wodą w mieście zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pani Katarzyna Olszewska Kierownik Referatu Oceny i Wyboru Projektów w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – w wystąpieniu pt. „Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu”

Pan Tomasz Czubaty, Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białystoku – w wystąpieniu pt. „Kompetencje Doradców Energetycznych”

Cele konferencji koncentrowały się wokół zagadnień związanych z zielono-niebieską infrastrukturą i jej wpływem na zasoby wodne. Zgodnie z założeniami organizatora głównym przedmiotem wystąpień było przedstawienie problematyki retencji wody na terenach zurbanizowanych i roli jaką ma rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury na jej zwiększaniu. Niebiesko-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na przyrodzie w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Do niebiesko-zielonej infrastruktury zaliczyć można: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradłowe itp. Elementy niebiesko-zielonej infrastruktury zatrzymują wody opadowe w miejscu ich powstawania – na obszarze, na którym wystąpił opad deszczu. Wspierają tradycyjny system odprowadzania wód deszczowych i go odciążają, powodując zwiększenie powierzchni wsiąkania wody oraz parowania, umożliwiają ponowne wykorzystanie wód opadowych np. do podlewania zieleni.

W trakcie konferencji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności miast i gmin na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskiej inwestycji oraz poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Konferencja pt. „ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA I JEJ WPŁYW NA ZASOBY WODNE” – Wspólnie z Naturą w Łapach