łodzie

Zielona infrastruktura

Dowiedz się więcej
łodzie

Energooszczędne oświetlenie

Dowiedz się więcej
łodzie

Kampania edukacyjna

Dowiedz się więcej
łodzie

Niebieska infrastruktura

Dowiedz się więcej
logo Iceland Liechtenstein Norwey grants

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

logo NFOŚiGW logo NFOŚiGW logo Łapy logo partner

O projekcie

Informacja o projekcie „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”

Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie, 36 nowych atrakcyjnych miejsc z zieloną i niebieską infrastrukturą w mieście i na terenach wiejskich oraz mnóstwo działań edukacyjno-informacyjnych – na to wszystko Gmina Łapy otrzymała blisko 5 mln zł dofinansowania w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, czyli z tzw. Funduszy Norweskich i EOG.

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej informacji o Funduszach EOG można znaleźć na stronie internetowej: 

Dofinansowanie: 85% w wysokości: 4 999 135,09 zł.

Projekt „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszaru programowego „Zmiany Klimatu”.

Cel projektu

Celem projektu jest przystosowanie Gminy Łapy do zmian klimatu i adaptacja do skutków tych zmian . Realizacja projektu ma również na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu.

Założenia i działania w projekcie

Niebieska i zielona infrastruktura

W mieście i na terenach wiejskich powstaną zielone podwórka i przystanki, parki kieszonkowe oraz ogrody deszczowe. Będą to atrakcyjne miejsca zielone, gdzie będzie można odpocząć, posiedzieć na ławeczce lub spotkać się ze znajomymi. Zostały tak zaprojektowane, aby uatrakcyjnić przestrzeń i zazielenić ją, a jednocześnie nie powodować dużych kosztów utrzymania. Zastosowane zostaną nawierzchnie przepuszczalne. Do ich zasilania wykorzystywana będzie woda opadowa. Mnóstwo różnorodnych nasadzeń zielonych pojawi się także przy ulicach. W sumie będzie to łącznie 36 lokalizacji 11 w mieście i w każdym sołectwie. W mieście zielone działania zostaną zrealizowane min. na skwerze przy ul. Spółdzielczej, na skwerze przy ul. Matejki, na skwerze ul. Bagińskiego, w ciągu ulicy Głównej, ul. Sybiraków, przy boisku Orlik, na skwerze przy ul. Sienkiewicza.

Energooszczędne oświetlenie uliczne

W ramach dofinansowania w gminie zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Dotychczasowe lampy zostaną wymienione na nowoczesne i oszczędne lampy LED. Do sterowania systemem oświetlenia ulicznego zostaną zamontowane inteligentne urządzenia. To inwestycja, która z pewnością będzie miała wpływ na poprawę efektywności energetycznej i dużo mniejsze wydatki na oświetlenie, ale także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Działania informacyjno-edukacyjne

Oprócz tego Gmina będzie realizować wspólnie ze szkołami czy organizacjami pozarządowymi wiele działań edukacyjno-informacyjnych obejmujących kwestie związane ze zmianami klimatu w szczególności: konferencje, warsztaty, szkolenia i konkursy w ramach szerokiej kampanii edukacyjnej, publikację artykułów w prasie, stoisko edukacyjne podczas imprez gminnych, czy też broszury informacyjne.

Kampania skierowana będzie do wszystkich mieszkańców Gminy Łapy.

Planowane efekty

Projekt zakłada:

  • zwiększenie powierzchni terenów zieleni (parków, zieleńców, itp.);
  • rozwój małej retencji i zdolności infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych;
  • minimalizację miejskich “wysp ciepła”;
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym.
O projekcie – Wspólnie z Naturą w Łapach